Edularp Mesozoic park

14.06.2018

Mesozoic park je edularp pro druhé stupně základních škol, zaměřený na kombinatoriku, pravděpodobnost a procenta v oblasti matematiky, Mendelovy zákony dědičnosti a molekulární základy dědičnosti. Žáci se stávají vědci - genetiky, zaměstnanými v obřím zábavním parku, jehož cílem je znova vrátit vyhynulé druhy prehistorických zvířat do přírody jako atrakci. Příběh edularpu odkazuje na slavný film Jurský Park (1993). Účastníci programu přímo aplikují znalosti Mendelovské a molekulární genetiky, sestavují genetickou sekvenci vyhynulých druhů a snaží se jim zajistit potravu skrze křížení dobové flóry. V průběhu děje účastníci spolupracují v malých týmech, plánují své činnosti s ohledem na pravděpodobnost úspěchu, snaží se vyjednávat s ostatními týmy o dalším rozvoji parku. Mesozoic park je náročná vzdělávací hra vyžadující důkladnou přípravu.

The Mesozoic Park is an edularp for second-grade primary schools, focusing on combinatorics, probability and percentages in mathematics, Mendelian inheritance, and the molecular basis of inheritance. Students become scientists - geneticists employed in a giant amusement park, whose aim is to return extinct species of prehistoric animals to nature as an attraction. The story of edularp refers to the famous film The Jurassic Park (1993). Program participants directly apply the knowledge of Mendelian and molecular genetics, assemble a genetic sequence of extinct species and try to provide them food through the crossbreeding of the period flora. In the course of the event, the participants work together in small teams, plan their activities according to the probability of success, try to negotiate with other teams about the further development of the park. Mesozoic Park is a challenging educational game requiring thorough preparation.

Edularp je dostupný ke stažení pod následujícím odkazem:

Edularp is available for download under the following link

Česky
English