Edularp Magické guildy

14.06.2018

Magické gildy jsou hrou v rolích, ve které se třída druhého stupně ZŠ stane na několik hodin postavami mágů a jejich učňů v Čarotvrzi, kterou se snaží porazit nepřátelský mág. Budou muset využít znalosti geologie a rovnic k tomu, aby Čarotvrz ubránili a nakonec učinit řadu rozhodnutí, jak naložit s mocným artefaktem, který během hry objeví. Příběh a principy hry přirozeně propojují kurikulum matematiky a přírodopisu, účastníci programu hraním rolí procvičují a rozvíjejí řadu klíčových kompetencí (např. komunikační dovednosti, spolupráci a řešení problémů). Hru je možné připravit s různými úrovněmi produkce. Od bohaté výpravy, při které jsou použity zvukové a světelné efekty, kostýmy a různé úpravy prostoru, po produkci skromnější, ale o to dostupnější pro přípravu hry ve škole se standardním vybavením.

"Magical guilds" is a role-playing game, in which students of junior high school/secondary school for several hours become wizards and their apprentices in the Spellfort, that a hostile wizard tries to destroy. They will have to use knowledge of geology and equations to defend the Spellfort and they will make a chain of decisions, what to do with a powerful artefact, that will appear during the game. The story and the principles of the game naturally connect a curriculum of mathematics and natural science, participants of the program practice and develop crucial competencies (e.g. communication skills, cooperation and problem-solving) through playing a role. The game can be prepared on a different level of production. From a rich production with sound and light effects, costumes and various space adjustments, to a modest production, available for preparation in school with standard equipment. Preparation of the game includes many recommendations and techniques used in other subjects, e.g. art or music lessons.

Edularp je dostupný ke stažení pod následujícím odkazem:

Edularp is available for download under the following link

Česky
English